Algemene Bepalingen

Download pdf >>>

 

Art. 1 Borgsom en onkosten
1.a Ieder team betaald bij aanvang van het seizoen een borgsom van € 35,00. Na
afloop van het seizoen wordt deze, mits er geen financiële en/of andere
verplichtingen zijn jegens de bond, terugbetaald.
1.b Iedere vereniging die deelneemt aan de competitie betaald per lid per jaar een
contributie die door de bond wordt voorgesteld en door de A.L.V. wordt
vastgesteld c.q. goedgekeurd.
1.c Trekt een team zich tijdens de competitie terug vervalt de borgsom aan het
District.
1.d Boetes dienen binnen 14 dagen na verzending van de rekening voldaan te zijn, na
deze termijn worden boetes van € 25,00 of hoger met € 2,50 per aanmaning
verhoogd. Voor boetes van € 25,00 of meer wordt de desbetreffende vereniging
van deelname aan de competitie uitgesloten tot het bedrag is betaald. De hierdoor
niet gespeelde wedstrijden worden met 8-0 verloren verklaard.

Art. 2 Wedstrijden
2.a Voor aanvang van de wedstrijden stellen beide teams elke een teamleider aan die
de wedstrijdkaart goed en duidelijk invult. De teamleider heeft het recht om de
spelerspassen van spelers en scheidsrechters van de tegenpartij zowel voor als
tijdens de wedstrijd te controleren.
2.b De teamleider moet telefonisch bereikbaar zijn.
2.c Een speler of scheidsrechter die geen geldige spelerspas van de Z.N.G.F. kan
tonen mag geweigerd worden.
2.d Trekt een team zich in de eerste helft van de competitie terug, dan worden alle
door dit team gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard. Trekt een team zich in de
tweede helft van de competitie terug, dan blijven de wedstrijden van de eerste
helft gehandhaafd en vervallen die van de tweede helft.
2.e Wanneer meerdere teams na afloop van de competitie een gelijk punten aantal
hebben en het gaat om het Kampioenschap, promotie of degradatie, zal er een
beslissingswedstrijd worden gespeeld. Bij een gelijk spel telt het doelgemiddelde
als criterium.
2.f Wedstrijden dienen uiterlijk om 20.00 uur te beginnen, een half uur voor aanvang
van de wedstrijd moet het biljart vrij zijn voor het bezoekende team.
2.g Ieder team geeft bij de inschrijving 3 speeldagen op met vermelding van de
voorkeurspeeldag. Komt deze voorkeurspeeldag overeen met het bezoekende
team dan moet er op deze dag worden gespeeld. Is dit niet het geval dan wordt er
gespeeld op de eerste dag van die week die wel overeenkomt. Deze speeldagen
zijn in het competitieboekje reeds vastgelegd. Wordt er afgeweken van dit rooster
dienen beide teams dit aan de wedstrijdleider kenbaar te maken.
2.h De speelweek loopt van maandag t/m vrijdag, wedstrijden die afwijkend van het
programma worden gespeeld, mits toestemming van de wedstrijdleiding, tellen
voor de week dat ze gepland zijn.
2.i Ook na de eerste wedstrijd van de competitie kunnen te allen tijde nieuwe leden
worden opgegeven. Deze zijn speelgerechtigd zodra de wedstrijdleiding op de
hoogte is van de juiste gegevens van het nieuwe lid en het lid in het bezit is van
een geldige spelerspas.
2.j Nieuwe spelers van de Belgische nationaliteit kunnen een spelerspas krijgen
binnen de Z.N.G.F.. Deze spelers kunnen alleen in de hoogste klasse inschrijven.
Dit geldt ook voor Nederlandse spelers die in België spelen.
2.k Indien een speler in 1 wedstrijdweek 2 wedstrijden voor verschillende teams
speelt worden beide wedstrijden als verloren verklaard, tenzij men een speler met
een hogere letterwaarde heeft vervangen.
2.l Het is verboden aan spelers vergoedingen te verstrekken, bij overtreding volgt
schorsing.
2.m Bij alle wedstrijden die door de bond worden georganiseerd zal de munteenheid
welke in het biljart moet voor rekening komen van de lokaalhouder of het thuis
spelende team.
2.n Voor het berekenen van de letterwaarde wordt het aantal gewonnen wedstrijden
c.q. partijen gedeeld door het aantal gespeelde partijen. Worden 1 of meerdere
partijen niet gespeeld door afwezigheid van een tegenstander, dan telt deze niet
mee voor de berekening van de letterwaarde, uiteraard wel voor het team en voor
de persoonlijke stand. Afwezigheid moet op de wedstrijdkaart worden aangegeven
met een duidelijk niet aanwezig bij de betrokken speler. Spelers die nog geen
letterwaarde hebben krijgen de waarde A. Na 7 gespeelde wedstrijden kan een
nieuwe speler een herwaardering aanvragen bij het bondsbestuur. Het bestuur zal
dan zo spoedig mogelijk de dan geldende letterwaarde kenbaar maken middels de
spelerspas, dit volgens de tabel van de Z.N.G.F.. Herwaardering kan te allen tijde
plaatsvinden. Stijging in letterwaarde wordt door het bestuur vastgesteld en zal
aan de betreffende speler(ster) worden medegedeeld door het verstrekken van
een nieuwe spelerspas. Dalen in letterwaarde moet door de betrokkene worden
aangevraagd en kan maar met 1 letterwaarde per seizoen.
2.o Artikel 1 van het wedstrijdreglement is aangepast, een reserve speler mag in de
tweede helft van een wedstrijd een speler vervangen, mits deze reserve speler op
de wedstrijdkaart staat vermeld.

Art. 3 Meetapparatuur
Iedere aangesloten vereniging moet in het bezit zijn van deugdelijke
meetapparatuur en deze ter beschikking stellen van de scheidsrechter tijdens de
wedstrijden. Informatie betreffende deze apparatuur is te verkrijgen bij het
bondsbestuur.

Art. 4 Wedstrijdformulier
Uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd d.d. poststempel dient het formulier bij de
wedstrijdleiding aanwezig te zijn. Ieder team is verplicht per gespeelde wedstrijd
een wedstrijdkaart op te sturen. De uitslagen van de wedstrijden dienen direct na
afloop telefonisch te worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Veranderingen
op de wedstrijdkaart maken deze ongeldig en worden beschouwd als niet
verstuurd. Bij het niet nakomen van het bovenstaande volgt een boete van €
2,50.

Art. 5 Aanwezig zijn bij de wedstrijden
Komt een team niet op dan krijgt het 2 wedstrijdpunten in mindering en wordt
door de bond met € 50,00 beboet. De wedstrijd wordt met 8-0 verloren verklaard.

Art. 6 Overschrijvingen
Overschrijven kan alleen in de periode van 15 april t/m 31 mei. Men dient gebruik
te maken van de overschrijvingsformulieren welke verkrijgbaar zijn op het
bondskantoor. De kosten hiervoor bedragen € 2,50. Na 31 mei kan men alleen
nog overschrijven met toestemming van het bestuur en de oude vereniging.

Art. 7 Lokalen
Indien een lokaal op de opgegeven speeldag niet beschikbaar is heeft de
competitieleider het recht om een neutraal lokaal aan te wijzen. Neem dus tijdig
contact op.

Art. 8 Algemene en bondsvergaderingen
Elke vereniging, aangesloten bij de Z.N.G.F., heeft de plicht met minstens 1
afgevaardigde deel te nemen aan de door de bond uitgeschreven vergaderingen.
Bij het in gebreke blijven van deze regel volgt een boete van € 50,00.

Art. 9 Persoonlijk kampioenschap
9.a Een speler die in de 1e klasse of hoger de A letterwaarde heeft behaald kan in de
2e klasse of lager geen persoonlijk kampioen worden.
9.b Na afloop van de competitie wordt er door de bond een persoonlijk
bondskampioenschap georganiseerd.

Art. 10 Uitzonderingen
Punten waarin niet wordt voorzien in dit reglement worden beslecht door het
bondsbestuur.

 

 

 

Copyright © 2014 zngf. Alle rechten voorbehouden.
 
Goto Top