Reglement Protest Commissie

Reglement Protest Commissie Z.N.G.F.

  • Art. 1 De protestcommissie van de Z.N.G.F. is samengesteld uit leden van de Z.N.G.F. onder voorzitterschap van een bestuurslid.
  • Art. 2 Wil een speler/speelster tegen een gebeurtenis tijdens zijn/haar partij protesteren dan dient de partij onmiddellijk onderbroken te worden. De teamleider van de protesterende speler vult het protestformulier in en laat het door de teamleider van de tegenstander mede ondertekenen, weigering van onderschrift kan alleen met opgave van reden. Het protest dient op de wedstrijdkaart kenbaar gemaakt te worden. Voor alle overige protesten c.q. klachten, zie tuchtreglement.
  • Art. 3 Draag er zorg voor dat het protest c.q. klacht tijdig in het bezit is van de protestcommissie (art. 6 tuchtrechtreglement).
  • Art. 4 De kosten voor een behandeling van een protest c.q. klacht bedragen € 25,00 plus porto- en administratiekosten welke voor rekening komen van de verliezende partij. Alle kosten dienen binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak voldaan te zijn.
  • Art. 5 Leden van de protestcommissie die voordeel kunnen hebben van een bepaalde uitspraak/beslissing en/of rechtstreeks betrokken zijn, mogen niet deelnemen aan de behandeling van dit protest en/of klacht.
  • Art. 6 De beslissing/uitspraak van de protestcommissie wordt zo mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na behandeling van het protest/klacht naar beide verenigingen verzonden (uitzonderingen voorbehouden).
  • Art. 7 Indien er door welke omstandigheden dan ook te weinig leden van de protestcommissie beschikbaar zijn, kan deze worden aangevuld met leden van het Z.N.G.F. bestuur.
  • Art. 8 Ieder team dient voor aanvang van de wedstrijd het biljart te controleren, tijdens of na de wedstrijd kan hierover niet meer worden geprotesteerd. Mocht het biljart niet in orde zijn voor aanvang van de wedstrijd kunt U contact opnemen met de voorzitter van de protestcommissie (zie bestuur indeling). Deze zal het biljart komen controleren, de gemaakte kosten komen geheel voor rekening van de verliezende partij.
  • Art. 9 De uitspraken van de voorzitter van de protestcommissie of diens plaatsvervanger dienen te worden opgevolgd. Gebeurt dit niet is de overtredende partij verloren met 10-0.

Download de pdf file hier>>>

Copyright © 2014 zngf. Alle rechten voorbehouden.
 
Goto Top